تبلیغات X

این نشانی به دستور کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده است . مسئول تارنما می تواند جهت رفع مسدودیت به نشانی internet.ir مراجعه نموده و از طریق درگاه رسیدگی به درخواستهای رفع فیلتر ، تقاضای خود را مطرح و پیگیری نماید .